บริการขอเข็มวิทยฐานะ

ขั้นตอนการขอเข็มวิทยฐานะ

การดำเนินการขอเข็มวิทยฐานะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • ขั้นตอนที่ 1

  • ขั้นตอนที่ 2

  • ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอน 1 ดาวน์โหลดใบคำร้องขอเข็มวิทยฐานะ

กดปุ่มดาวน์โหลดเอกสารสำหรับบันทึกไฟล์สกุล PDF ของเอกสารสำคัญจากเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการกรอกรายละเอียดเพื่อใช้ส่งคำร้องขอเอกสารสำคัญ

ขั้นตอน 2 ยื่นคำร้องขอเข็มวิทยฐานะที่สำนักงานทะเบียน

ยื่นคำร้องขอเข็มวิทยฐานะที่สำนักงานทะเบียน อาคาร จามจุรี 5 ชั้น 2 (วันทำการปกติ 08.00-16.00) พร้อม ทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียม เข็มวิทยฐานะ อันละ 600 บาทบาท

ขั้นตอน 3 ติดต่อขอรับเข็มวิทยฐานะ ที่สำนักงานทะเบียน

ติดต่อขอรับเข็มวิทยฐานะ ที่สำนักงานทะเบียน อาคาร จามจุรี 5 ชั้น 2 (วันทำการปกติ 08.00-17.00) หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ (ตามที่ระบุในคำร้อง)

ดาวน์โหลดใบคำร้องขอเข็มวิทยฐานะ

เอกสารใบคำร้องขอเข็มวิทยฐานะทั้งหมด 1 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้