บริการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

การดำเนินการขอเอกสารสำคัญสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • ขั้นตอนที่ 1

  • ขั้นตอนที่ 2

  • ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอน 1 ดาวน์โหลดใบคำร้องขอเอกสารสำคัญจากเว็บไซต์

กดปุ่มดาวน์โหลดเอกสารสำหรับบันทึกไฟล์สกุล PDF ของเอกสารสำคัญจากเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการกรอกรายละเอียดเพื่อใช้ส่งคำร้องขอเอกสารสำคัญ

ขั้นตอน 2 พิมพ์เอกสารและกรอกรายละเอียด

พิมพ์ใบคำร้อง และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

ขั้นตอน 3 ยื่นเอกสารใบคำร้องที่สำนักงาน หรือส่งใบคำร้องผ่านช่องทางไปรษณีย์

ส่งเอกสารใบคำร้องต่อสำนักงานตามที่อยู่ของสำนักงาน และสามารถรอรับเอกสาร ภายใน 14 วันทำการ เว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์

ดาวน์โหลดใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

เอกสารใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา 4 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้