อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน” ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

Share

วันที่จัดกิจกรรม: 8 ก.ค. 63 09:00 น.

สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน

รายละเอียดกิจกรรม

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน” เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงไส้เดือน และส่งเสริมเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ มีบุคลากรจากเทศบาลอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน

กิจกรรมต่างๆ ในโครงการประกอบด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ทั้งในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดเตรียมโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือน การเพาะไส้เดือน วิธีการจัดการฟาร์มแบบอินทรีย์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ แผนการตลาดและการจัดจำหน่าย ฯลฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน” ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

ข่าวเด่น

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน” เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงไส้เดือน และส่งเสริมเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ มีบุคลากรจากเทศบาลอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน

กิจกรรมต่างๆ ในโครงการประกอบด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ทั้งในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดเตรียมโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือน การเพาะไส้เดือน วิธีการจัดการฟาร์มแบบอินทรีย์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ แผนการตลาดและการจัดจำหน่าย ฯลฯ

08 Jul 2020 09:00น.

สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน