โครงการชั้นเรียนบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคตหลัง COVID-19”

Share

วันที่จัดกิจกรรม: 31 ก.ค. 63 18:00 น.

ผ่านโปรแกรม zoom

ผู้รับผิดชอบ: ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาฯ

ผู้ประสานงาน: ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาฯ

รายละเอียดกิจกรรม

ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาฯ จัดโครงการชั้นเรียนบริหารความเสี่ยง (The Lighthouse Class) หัวข้อ “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคตหลัง COVID-19” โดยมี ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/w4td8wubKk3HSMp39

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอวิรุทธ์ ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาฯ โทร. 09-2250-0233


โครงการชั้นเรียนบริหารความเสี่ยง หัวข้อ “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคตหลัง COVID-19”

กิจกรรม

ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาฯ จัดโครงการชั้นเรียนบริหารความเสี่ยง (The Lighthouse Class) หัวข้อ “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยในอนาคตหลัง COVID-19” โดยมี ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/w4td8wubKk3HSMp39

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอวิรุทธ์ ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาฯ โทร. 09-2250-0233


31 Jul 2020 18:00 น.

ผ่านโปรแกรม zoom

ผู้รับผิดชอบ: ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาฯ

ผู้ประสานงาน: ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาฯ