ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้เป๊ะปัง

Share

วันที่จัดกิจกรรม: 10 ส.ค. 63 08:00 น. - 10 ส.ค. 63 18:00 น.

เรียนออนไลน์ ZOOM

ผู้รับผิดชอบ: ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ประสานงาน: ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดกิจกรรม

ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้เป๊ะปัง
โดย อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช

วันที่ : วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 
เวลา : 16.30 - 18.30 น. เรียนออนไลน์ : ZOOM
กรอบเนื้อหาสาระ
1. การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมั่นใจ
2. การฝึกทักษะและเทคนิคการฟังภาษาอังกฤษ
3. สื่อออนไลน์สำหรับเรียนรู้และฝึกฝนการออกเสียง

CUVIP Personalized Learning. Extraordinary Success. โดย ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้เป๊ะปัง

กิจกรรม

ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้เป๊ะปัง
โดย อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช

วันที่ : วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 
เวลา : 16.30 - 18.30 น. เรียนออนไลน์ : ZOOM
กรอบเนื้อหาสาระ
1. การออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมั่นใจ
2. การฝึกทักษะและเทคนิคการฟังภาษาอังกฤษ
3. สื่อออนไลน์สำหรับเรียนรู้และฝึกฝนการออกเสียง

CUVIP Personalized Learning. Extraordinary Success. โดย ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 Aug 2020 08:00น. - 10 Aug 20 18:00 น.

เรียนออนไลน์ ZOOM

ผู้รับผิดชอบ: ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ประสานงาน: ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย