กฐินพระราชทานจุฬาฯ ประจำปี 2563

Share

วันที่จัดกิจกรรม: 15 ต.ค. 63 13:00 น. - 15 ต.ค. 63 15:00 น.

วัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดกิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระอาวาสวรวิหาร  วัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล             วัดศาลาปูน เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นเมื่อใด นามของวัดศาลาปูนจากศิลาจารึกที่พระธรรมเจดีย์ภายในวัดและจากหนังสือเรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่กรุงรัตนโกสินทร์ ได้บอกนามวัดต่างๆ กันตามยุคสมัย ได้แก่ วัดโลกยสุทธาวาสพระราชาอารามหลวง      วัดโลกยสุทธาวาสวรวิหาร วัดโลกยสุทธาวาสมหาวิหาร วัดโลกสุทธาศาลาปูน ตามลำดับ ปัจจุบันปรากฏนามวัดว่า วัดศาลาปูน ปัจจุบันมีพระครูอนุกูลศาสนกิจ เป็นเจ้าอาวาส สาเหตุที่พระอารามนี้มีนามว่าศาลาปูน สันนิษฐานว่าเป็นเพราะสร้างขึ้นในหมู่บ้านศาลาปูน และวัดนี้เคยมีเตาปูนสำหรับเผาปูนขาว      ใช้เอง เป็นกิจกรรมภายในวัดติดต่อกันมาช้านาน จนมาเลิกในสมัยรัชกาลที่ 6             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้มหาวิทยาลัยจะนำเงินที่รวบรวมได้ไปถวายเพื่อบำรุงพระอาราม โดยติดต่อได้ที่ กลุ่มภารกิจพิธีการและกิจการพิเศษ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ โทร. 0-2218-0261, 0-2218-0184 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563             หรือโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “กฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 (วัดศาลาปูนวรวิหาร) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 073-8-36721-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาจามจุรี สแควร์  หรือบัญชีชื่อ “กฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 (วัดศาลาปูนวรวิหาร)” เลขที่บัญชี 571252  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด และส่งหลักฐานการโอนเงินทำบุญที่ central_admin@chula.ac.th

กฐินพระราชทานจุฬาฯ ประจำปี 2563

กิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระอาวาสวรวิหาร  วัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล             วัดศาลาปูน เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นเมื่อใด นามของวัดศาลาปูนจากศิลาจารึกที่พระธรรมเจดีย์ภายในวัดและจากหนังสือเรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่กรุงรัตนโกสินทร์ ได้บอกนามวัดต่างๆ กันตามยุคสมัย ได้แก่ วัดโลกยสุทธาวาสพระราชาอารามหลวง      วัดโลกยสุทธาวาสวรวิหาร วัดโลกยสุทธาวาสมหาวิหาร วัดโลกสุทธาศาลาปูน ตามลำดับ ปัจจุบันปรากฏนามวัดว่า วัดศาลาปูน ปัจจุบันมีพระครูอนุกูลศาสนกิจ เป็นเจ้าอาวาส สาเหตุที่พระอารามนี้มีนามว่าศาลาปูน สันนิษฐานว่าเป็นเพราะสร้างขึ้นในหมู่บ้านศาลาปูน และวัดนี้เคยมีเตาปูนสำหรับเผาปูนขาว      ใช้เอง เป็นกิจกรรมภายในวัดติดต่อกันมาช้านาน จนมาเลิกในสมัยรัชกาลที่ 6             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้มหาวิทยาลัยจะนำเงินที่รวบรวมได้ไปถวายเพื่อบำรุงพระอาราม โดยติดต่อได้ที่ กลุ่มภารกิจพิธีการและกิจการพิเศษ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ โทร. 0-2218-0261, 0-2218-0184 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563             หรือโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “กฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 (วัดศาลาปูนวรวิหาร) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 073-8-36721-9 ธนาคารกสิกรไทย สาขาจามจุรี สแควร์  หรือบัญชีชื่อ “กฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 (วัดศาลาปูนวรวิหาร)” เลขที่บัญชี 571252  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด และส่งหลักฐานการโอนเงินทำบุญที่ central_admin@chula.ac.th

15 Oct 2020 13:00น. - 15 Oct 20 15:00 น.

วัดศาลาปูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา