ขอเชิญท่านในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยร่วมประเมินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share

เผยแพร่เมื่อ: 8 เม.ย. 64

chula

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์

http://online.anyflip.com/qkmzo/oxhh/mobile/index.html

รายละเอียดข่าวสาร

มุ่งสู่ความเป็นเลิศร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปด้วยกัน

 

        ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) และท่านอาจได้รับการติดต่อจากผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของมหาวิทยาลัย จึงขอนำส่งการดำเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่านแนวคิด “More Open More Transparent ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส” ดังนี้

        1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "เปิดเผยข้อมูล" หลายช่องทางการรับทราบข่าวสารสำคัญผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ และวางมาตรการส่งเสริมเชิงรุก อาทิ การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต เป็นต้น สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.transparency.chula.ac.th/

        2. "เปิดโอกาส" ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับร่วมประเมินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเปิดเผยในระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 นี้

        สามารถศึกษาผลการดำเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อให้เราเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่พร้อมตรวจสอบตนเองอย่างสม่ำเสมอ และก้าวสู่ Innovations for Society ไปพร้อมกัน โดย Click ที่ https://anyflip.com/qkmzo/oxhh/

        ในการนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญท่านในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยร่วมประเมินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/jehbio หรือสแกน QR Code (รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย) เพื่อร่วมพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้โปร่งใสและดียิ่งขึ้น

        ทั้งนี้ เมื่อท่านเข้าตอบคำถามทาง URL หรือ QR code ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ระบบ ITAS) จะระบุให้ท่านกรอกเลขบัตรประชาชน เพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ผลในภาพรวม ดังนั้น ความคิดเห็นของท่านจะถือเป็นความลับไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล