เรียนฟรี CHULA THE MASTER Season 2

Share

เผยแพร่เมื่อ: 2 มิ.ย. 66

Online

Cuar

https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/34736

รายละเอียดข่าวสาร

เรียนฟรี CHULA THE MASTER Season 2 

“Management for new entrepreneur”


สมัครด่วน 5,000 ที่นั่งเท่านั้น


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ ขอเชิญนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้ที่สนใจ ร่วมเรียนรู้ไปกับ e-learning รูปแบบใหม่ หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย และได้สาระ ใน “CHULA THE MASTER Season 2 Management for new entrepreneur” การเรียนรู้สำหรับผู้บริหารหน้าใหม่ ที่จะทำให้ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารแถวหน้า 

   พบกับสุดยอดผู้บริหาร คุณขัตติยา อินทรวิชัย CEO KBank นิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และคณาจารย์ชั้นนำจากจุฬาฯ ในด้านต่างๆ 


ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวณิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์

ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผศ.ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์

รศ.ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์


Chula the Master เป็นโครงการที่ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ มุ่งพัฒนาบทบาทในการเป็นศูนย์รวมกิจกรรมและข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้นิสิตเก่าเข้ามามีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการเชื่อมโยงผลผลิตทางวิชาการของคณะ/สถาบันต่างๆ และองค์ความรู้ ทรัพยากร รวมทั้งประสบการณ์การทำงานจริงจากนิสิตเก่า เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกื้อหนุนกันทางการทำงาน และเกิดกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต


– นิสิตเก่า สามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชัน CHAM


IOS: https://apps.apple.com/th/app/cham/id1515698301


Android:: https://shorturl.asia/8SeP6 


– บุคคลทั่วไป สามารถลงทะเบียนได้ที่


https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/34736

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ โทร. 0-2218-3359

คำสำคัญ

Chula the master