สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาวิจัยนิวทริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน

Share

เผยแพร่เมื่อ: 1 ก.ค. 67

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์

https://www.chula.ac.th/news/170655/

รายละเอียดข่าวสาร

  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ วังสระปทุม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาวิจัยนิวทริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube) ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน – แมดิสัน (University of Wisconsin – Madison)  โดย ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ผู้รักษาการอธิการบดีจุฬาฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว

ทั้งนี้มีสถาบันการศึกษาอื่นๆ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในการนี้ ศ.ดร.ประณัฐ โพธิยะราช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้ด้วย

            พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาวิจัยนิวทริโนไอซ์คิวบ์ครั้งนี้ จะเพิ่มความเข้มแข็งของความร่วมมือทางด้านฟิสิกส์ของนิวทริโน และส่งเสริมการดำเนินงานด้านวิศวกรรมขั้วโลก ระหว่าง 4 สถาบันในประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์วิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังถือเป็นก้าวสำคัญสู่ความร่วมมือระยะยาวด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นำมาซึ่งการวิจัยที่ล้ำสมัย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และส่งเสริมการฝึกฝนบุคลากรที่มีความสามารถสูงรุ่นต่อไปในประเทศไทย ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์ระหว่าง 2 ประเทศ รวมทั้งจะเป็นเครื่องมือผลักดันให้เกิดการศึกษาวิจัยขั้นสูง โดยบูรณาการองค์ความรู้จากสหสาขาวิชาในการขับเคลื่อนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมกับพัฒนาขีดความสามารถให้แก่นักเรียน นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ คณาจารย์ นักวิจัย และวิศวกร ได้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกัน ต่อยอดขยายขอบเขตความเข้าใจและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้นไป

ที่มา : เว็บไซต์ หน่วยราชการในพระองค์

https://www.royaloffice.th/royalnews/วันเสาร์-ที่-22-มิถุนายน-2567/

เว็บไซต์ news.ch7

https://news.ch7.com/detail/735361