กองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ

สนับสนุนโครงการ Share

ระยะเวลาโครงการ: 6 ม.ค. 64 00:00 น. - 31 ธ.ค. 73 00:00 น.

ผู้ประสานงาน: ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์

รายละเอียดกิจกรรม

ขอเชิญชวนชาวจุฬาฯ ทุกท่าน

บริจาคเงินสมทบกองทุน จุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จัดตั้งขึ้นในวโรกาสพระราชสมภพครบ 150 ปี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.2546


ขอเชิญชวนทุกท่านบริจาคเงินสมทบกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในโครงการทุนการศึกษา โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชน โครงการจากใจพี่สู่ใจน้อง โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการสนับสนุนปริญญาเอก โครงการเงินทุนศาสตราภิชาน โครงการปรับปรุงอาคารการศึกษา โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษาและวิจัย และโครงการอนุรักษ์หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โดยการบริจาคเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์

เลขที่บัญชี 152-4-87883-0

ชื่อบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เพื่อรับเงินบริจาค)


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาค

https://bit.ly/3N5CYmU