โครงการ CU NEX มอบเงินสมทบทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตจุฬาฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

Share

ระยะเวลาโครงการ: 14 ส.ค. 63 08:00 น. - 30 ส.ค. 63 15:40 น.

ธนาคารกสิกรไทย

ผู้รับผิดชอบ: ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ประสานงาน: -

https://www.chula.ac.th/news/31274/

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารจุลจักรพงษ์  คุณณพวิทย์ โทเทอดวิไล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคาร ภายใต้โครงการ CU NEX มอบเงิน 200,000 บาท ร่วมสมทบทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตจุฬาฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นผู้รับมอบ
CU NEX Application คือ แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาจากความร่วมมือภายใต้โครงการ CU NEX  ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ปี 2561 และสำเร็จเป็นอย่างดี เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นิสิตจุฬาฯ นิสิตที่สนใจสามารถขอรับทุนผ่าน CU NEX Application ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

คำสำคัญ

โครงการ CU NEX