ขอเชิญสมทบทุนบริจาคเพื่อจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (tablet computer, internet package) สำหรับนิสิตภาควิชาชีววิทยาที่ขาดแคลน

Share

ระยะเวลาโครงการ: 1 ส.ค. 63 08:00 น. - 31 ส.ค. 63 17:00 น.

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ประสานงาน: คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดกิจกรรม

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมทบทุนบริจาคเพื่อจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (tablet computer, internet package) สำหรับนิสิตภาควิชาชีววิทยาที่ขาดแคลน เพื่อใช้เรียนออนไลน์ในวิถีปรกติใหม่ บริจาคเข้ากองทุน "ศาสตราจารย์กิตติคุณ ม.ร.ว.ชนาญวัต เทวกุล" ผ่านบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยการสแกน QR code ด้านขวาของภาพ ผ่านแอพพลิเคชันของธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่ (เช่น SCB Easy) สามารถลดหย่อนภาษีผ่านระบบ e-donation โดยข้อมูลจะส่งตรงไปยังกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ

เมื่อบริจาคแล้ว กรุณาแจ้งการบริจาคได้ทาง https://forms.gle/81LYwHwZ9qdD8nui6 หรือสแกน QR code ด้านซ้ายของภาพด้วยแอพพลิเคชันสำหรับอ่าน QR code (เช่น Line) เพื่อที่ภาควิชาฯ จะได้นำส่งหลักฐานการรับเงินจากคณะวิทยาศาสตร์ ให้ท่านเก็บเป็นข้อมูลต่อไป ..