งานบริการวิชาการ × ศิลปวัฒนธรรม

Share

ระยะเวลาโครงการ: 11 ก.ย. 63 08:30 น. - 30 ต.ค. 63 16:30 น.

ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 1 พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ร่วมกับ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค และพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.facebook.com/biology.chula

รายละเอียดกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 17:00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “กายวิจิตร” ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 1 พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chula Museum

นิทรรศการดังกล่าว จัดโดยความร่วมมือของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ Kunchit Jitratan ร่วมกับ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CLNR และพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Museum of Natural History

เนื้อหาหลักของนิทรรศการเป็นการจัดแสดงตัวอย่างสัตว์ที่เตรียมด้วยเทคนิคการดองใสและย้อมสีกระดูก* ทำให้เห็นโครงร่างแข็งภายในร่างกายเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปศึกษาทางกายวิภาค

โดยปรกติแล้ว การใช้เทคนิคดองใสกับสัตว์มีกระดูกสันหลัง จะพบการติดสีแดงบริเวณที่เป็นกระดูกแข็ง และ การติดสีฟ้าบริเวณที่เป็นกระดูกอ่อน

ในนิทรรศการนี้ ได้มีการทดลองนำตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (เช่น หมึก, ปู, กุ้ง) มาเตรียมด้วยเทคนิคดองใส และพบว่ามีการติดสีในบริเวณที่แตกต่างกัน เกิดเป็นภาพสีสันของโครงร่างที่น่าสนใจ

ในนิทรรศการ ยังมีตัวอย่างพืชที่เตรียมด้วยเทคนิคการดองเขียว* ทำให้เก็บรักษาตัวอย่างสีเขียวของพืชได้ในระยะยาว ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้กับตัวอย่างพืชขนาดเล็ก แต่ในนิทรรศการนี้ มีตัวอย่างพืชขนาดใหญ่กว่า 30 เซนติเมตร ที่เตรียมด้วยเทคนิคการดองเขียวมาจัดแสดงด้วย

[* ตัวอย่างสัตว์ดองใส และ พืชดองเขียว ส่วนใหญ่มาจากโครงการจัดเตรียมตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ จัดทำโดย น.ส.ตวงพร มาประชา Kiwikie Ky และ ดร.ธงชัย ฐิติภูรี Tongchai NU Thitiphuree]

ในนิทรรศการยังมีตัวอย่างฟิล์มกระจกสไลด์แสดงภาพสิ่งมีชีวิต ซึ่งเป็นฟิล์มกระจกที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้สอนชีววิทยา ในช่วงที่มูลนิธิ Rockefeller ให้ความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนชีววิทยา ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิทรรศการจะจัดตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน – 30 ตุลาคม 2563 โดยเปิดให้เข้าชมในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30น.

#นิทรรศการกายวิจิตร #ClearingandStaining #Exhibition

credit ภาพ

- Jirarach Kitana

Kiwikie Ky

- Chulalongkorn University Museum of Natural History